Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de voedings- en genots­middelenbran­che,  Vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings- en Genotsmiddelenbranche (COVEG). Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/1998, evenals door de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 5204

1.Toepasselijkheid/conversie

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrek­kingen, tussen de bij COVEG aangesloten onder­nemingen, evenals onderne­mingen die van COVEG toe­stemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te dui­den als: “de leverancier”) en haar wederpartij,  aan­biedin­gen en toe­kom­sti­ge (rechts)be­trek­kingen daaronder begrepen.

1.2  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3  Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepas­sing van die bepalingen bij andere (rechts)betrek­kingen.

1.4  Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onrede­lijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voor­waarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel moge­lijk overeenkomstige beteke­nis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voor­waarden van kracht.

2.Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukke­lijk schrif­te­lijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de over­eenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoe­ring daarvan maakt.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Wijzigingen in in­koop­prijzen, loon- en materiaal­kosten, sociale- en over­heidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verze­kerings­premies en andere kosten, die be­trek­king hebben op de overeengeko­men presta­tie, geven de leveran­cier het recht de prijs te wijzi­gen. Wijzigt de leveran­cier de prijs binnen drie maanden na het  sluiten van de overeen­komst dan heeft de weder­partij het recht de overeenkomst op die grond te ontbin­den.

4.Levering

4.1  Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk is overeenge­komen.

  • De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wacht­tijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het ver­strek­ken van informa­tie, in­structies dan wel voldoende laad-en losmogelijkhe­den, noodza­kelijk voor de leve­ring, is de leverancier gerech­tigd alle met die            aanbie­ding gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.3  Op het moment van aflevering gaat het risico van de afge­leverde zaken over op de wederpartij.

5.Levertijd

5.1  Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandighe­den en, voor zover afhankelijk van prestaties  van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. De leve­rancier zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2  Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de weder­partij ge­rechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeien­de verplichtingen op te schor­ten, tenzij de overschrijding van de levertijd zoda­nig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de over­een­komst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de wederpartij gerech­tigd het betref­fen­de gedeelte van de overeenkomst.

Te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeen­komst voortvloeiende verplich­tingen op te schor­ten.

5.3  De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

6.Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstan­dige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden gele­verd, is de  leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.Transport/risico

Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de leveran­cier. Indien de verkochte zaak door de leveran­cier of een door deze aange­wezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigen­dom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

8.Verpakking

8.1  De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de leverancier. De wederpartij is verplicht het materiaal aan de leverancier terug te zenden. Terug­zending gebeurt voor rekening van de wederpartij.

8.2  De leverancier is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

8.3  De leverancier is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is ge­bracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden medede­ling van deze wijziging is gedaan. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de wederpartij de termijn als genoemd in lid  2 overschrijdt.

9.Eigendomsvoorbehoud (artikel D oude voorwaarden)

9.1  De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigen­dom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigen­dom voor de vorderingen die de leveran­cier tegen de weder­partij mocht verkrijgen wegens tekort­schie­ten van de wederpartij in één of meer van zijn verplich­tingen jegens de leveran­cier.

9.2  Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver­kocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de weder­partij ver­plicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedin­gen.

9.3  Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpan­den of hierop enig ander recht te vestigen.

10.Betaling en zekerheid

10.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de verval­dag van de factuur te worden voldaan op een door de leve­ran­cier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ont­vangt.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, kor­ting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten be­drage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalings­verplichtingen van de wederpartij onmiddel­lijk opeis­baar, ongeacht of de leverancier terzake al heeft gefactu­reerd of voorfinan­ciering heeft plaatsgevon­den en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onvermin­derd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

  • Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buiten­gerech­te­lijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassota­rief van de Neder­landse Orde van Advocaten.

10.6  De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorde­ren, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvor­dering van de wederpartij op de leveran­cier. Ingeval de vorde­ring van de leveran­cier op de weder­par­tij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verre­keningsbe­voegd­heid geen gebruik, tenzij op de tegen­vordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anders­zins ver­haal wordt gezocht, daarop een be­perkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvor­de­ring onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verreke­nings-be­voegd­heid.

10.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leve­rancier ter­stond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zeker­heid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerech­tigd zijn verplichtingen op te schorten.

10.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voor­gaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strek­kende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn ver­plichtingen onmiddellijk opeisbaar.

11.Aansprakelijkheid

11.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aanspra­kelijk gesteld worden terzake van de vervangende schadevergoe­ding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aanspra­kelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begre­pen:

-aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

-indirecte schade;
-gevolgschade;
-schade wegens ge­derfde winst;
-vertra­gings­schade;
-schade als gevolg van het ver­schaffen van ge­brekki­ge medewer­king, informa­tie of materia­len door de weder­partij;
-schade wegens door de leverancier gegeven inlichtin­gen of adviezen waarvan de inhoud niet uit­drukke­lijk onder­deel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

11.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in reke­ning heeft ge­bracht.

11.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoe­ding ont­staat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoe­dig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

11.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoe­ding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroor­zaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is ge­maakt.

11.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

11.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aan­sprake­lijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de   leve­rancier ten hoogste een bedrag van ¦ 1.000.­000,00 ver­schul­digd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van ge­beurte­nissen.

12.Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

12.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onder­zoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;

-of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;

-of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die ge­steld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleverings­bon, de factuur en/of het vervoersdocument.

12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermel­ding van de fac­tuurgege­vens te melden aan de leve­rancier.

12.4 Klachten over facturen dient de wederpartij­ binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

12.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klach­ten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgesla­gen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffen­de zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt inge­diend.

12.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12.7 Retourzendingen worden na toestemming van de leverancier verricht. Retourzendingen, die zonder toestemming van de leverancier worden verricht, houdt de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschik­king.

13.Ontbinding overeenkomst

13.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoor­lijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leve­rancier vol­doet, evenals in geval van faillissement, surséance van beta­ling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stilleg­ging of liquida­tie van diens be­drijf, is de leve­rancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te heb­ben gesteld, gerechtigd om zon­der rech­terlijke tus­senkomst en zonder enige verplich­ting tot scha­de­ver­goe­ding en onver­minderd de haar verder toeko­mende rech­ten de uitvoe­ring van de over­eenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeis­baar.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn ver­plichtingen uit een overeenkomst met de wederpar­tij geheel of gedeel­telijk, hetzij tijdelijk, hetzij blij­vend, onmoge­lijk is als gevolg van één of meer omstan­digheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaron­der ook gere­kend worden  omstandigheden die in arti­kel 14 worden ge­noemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbin­den.

14.Overmacht

14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstan­dighe­den de nakoming onmo­gelijk maken of onredelijk bemoeilij­ken mede zijn begre­pen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leve­ran­cier, wilde stakingen of politieke stakingen in het be­drijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot­standko­men van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of dien­sten, niet voorzienbare stagnatie bij toele­veranciers of andere derden waarvan de  leverancier afhan­kelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

14.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadever­goeding.

15.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Neder­lands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondisse­ments­rechtbank worden bij uitslui­ting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leve­rancier als eisende of verzoe­kende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de wederpartij.